Persvrijheid in Internetcensuur: Ongewenste blogs worden afgegrendeld

Image

In antwoord op een brief

Bedankt G.

Nadat de Nederlandse justitie Micha Kat even oppakte en Argusoog problemen kreeg met de Nederlandse justitie omdat men Marcel interviewde, was het dus de beurt aan de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven die door de Belgische Staatsveiligheid, op vraag van diegenen die ondermeer de kinderpornozaak Zandvoort hielpen dichtdekken, nu versleuteld zijn.
Dat is een teken aan de wand.

In een berichtje dat na het inloggen steeds verschijnt, beweert Skynet thans dat de blogbeheerder ‘vermoedelijk zijn account heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.
Dat is niet alleen onjuist maar ronduit belachelijk.
De blogs bestaan nog.

Enkele jaren geleden werden onze blogs ‘Doofpot Justitie’, ‘Klachten Justitie’ en ‘Leugendetector’, door toedoen van de sp.a, het overgebleven allegaartje van de vroegere socialistisch partij, ook door Skynet versleuteld.
Voordien had Skynet ze, zonder enige mededeling, doen verdwijnen maar tengevolge van ons felle protest, had men ze tenslotte teruggeplaatst.
Het verschil tussen toen en nu is dat we nu zelfs geen inzage meer hebben in de versleutelde blogs en men ons door voornoemde onzin te verkopen, aan het twijfelen trachtte te brengen.
Of misschien is Skynet nu al zover gekomen dat het onbestaande blogs versleuteld…

Voor alle duidelijkheid wil ik een aantal zaken nog eens kort samenvatten:

Op 15.4.2005 werd Marcel, tengevolge van een roddelverhaal van het Herentalse sp.a-bestuurslid Victor V. in de lokale editie van Het Nieuwsblad dat niet meer is dan een spreekbuis van de plaatselijke justitie (Turnhout) en van enkele politieke mandatarissen (christen-democraten, sp.a en liberalen) in Turnhout en omstreken, voor het eerst aangehouden.

Op 11.5.2005, dus nauwelijks een maand nadien, (wij dachten dat het veel later gebeurde), liet Victor V., een petitie opstellen waarin geëist werd dat Marcel uit Morkhoven en uit zijn woning van de Geelse Huisvesting zou gedreven worden.
In dezelfde petitie werd geëist dat de Werkgroep Morkhoven die toen nog een MSN groep (Microsoft) had, van het Internet zou verwijderd worden.
Victor V. kon bij zijn petitie, zoals dat ook al -tegen betaling van elks 500 euro- het geval was bij de roddelverhalen en de klachten tegen Marcel, opnieuw op een aantal jongeren uit de plaatselijke jeugdbendes rekenen die als zogezegde ‘slachtoffers’ van Marcel, allemaal wegens diefstallen, inbraken, afpersing, oplichtingen drugshandel, zedenfeiten, vandalisme, het onder invloed besturen van een wagen met de dood van een voetganger voor gevolg of gewapende roofovervallen werden veroordeeld.

Victor V. die een homo-pedo is waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, heeft zich blijkbaar goed in dat milieu kunnen inwerken.
Nadat de petitie door een tiental jongeren werd getekend, zorgde het Morkhovense gemeenteraadslid en bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk, mevrouw Marleen Diels (CD&V, christen-democraten), ervoor dat de onbeduidende petitie op de agenda van de Herentalse geemeenteraad werd geplaatst.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters (zoals Victor V. lid van sp.a Herentals) was ermee akkoord dat Marcel vanwege ‘het negatieve imago voor Herentals en omgeving’, uit zijn woonst gedreven zou worden.
En Peeters beloofde, zoals in de lokale media destijds ook vermeld werd, dat hij de vraag om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, ‘aan de juridische dienst van de gemeente zou voorleggen’.

Een pikant detail in verband met de eis om Marcel uit zijn woning te drijven: Per toeval zetelde Victor V. ten tijde van de petitie reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting Maatschappij waarvan hijzelf en zijn voornoemde vrienden tevens een sociale woning huren. Hij woont bovendien in de wijk waar ook Marcel en zijn vrienden een sociale woning betrokken (Koninkrijk, Morkhoven) maar deze laatsten werden intussen, telkens na een petitie met zogezegde klachten en veel machtsvertoon vanwege de Geelse huisvesting, uit hun woning gedreven.
Dat leidde bijna tot een dramatische afloop toen een vriendin van Marcel die reeds 20-jaar lang een sociale woning van de Geelse Huisvesting betrok en die men, samen met haar gezinsleden en haar 80-jarige zieke moeder, zonder pardon op straat wilde zetten, een zelfmoordpoging ondernam. De zelfmoordpoging volgde op de eindeloze onderzoekjes van de Geelse Huisvesting tengevolge van een petitie waarin een nieuwe buurman hen van ‘geluidsoverlast’ beschuldigde.

Omdat het opmaken van petities om bewoners uit hun sociale woning te drijven, geen gebruikelijke manier van werken is en omdat de buurman, als ex-fabrieksdirecteur een voorkeursbehandeling had gekregen, dienden we een klacht in bij de Vlaamse ministers van Energie en Wonen Marino Keulen (Vlaamse liberalen) en Freya Van den Bossche (sp.a) die onze klacht over het politiek geknoei met sociale woningen en de criminele praktijken om mensen uit hun woning te drijven, zonder onderzoek naast zich neerlegden.
Ook de federale ombudsman wenste geen onderzoek te voeren. Toen de zaak maanden later voor de vrederechter kwam, stuurde hij ons wel een antwoord waarin hij ons mededeelde dat er ’reeds een gerechtelijke procedure was opgestart’.
Onze brieven aan de federale ombudsman en ministers, zijn weer te vinden op onze blog ’Brieven aan personen en politici’ die door Skynet sinds 23.12.2012 wordt afgegrendeld. Ze zijn dus niet meer op het internet weer te vinden.

Opvallend in heel deze zaak is de betrokkenheid van de Herentalse burgemeester Jan Peeters. Peeters is in tegenstelling tot Victor en zijn gespuis, geen kleine crimineel. Hij is volksvertegenwoordiger en was staatssecretaris en Minister van Veiligheidszaken ten tijde van het vice-premierschap van de Belgische premier Elio Di Rupo (Parti Socialiste) die enkele jaren geleden even in opspraak kwam tengevolge van zijn verhouding met een minderjarige.
Peeters heeft dus met de Belgische Staatsveiligheid samengewerkt en Skynet maakt deel uit van het Belgacom, het grootste telecommunicatiebedrijf in België dat voor 53% in handen is van de Belgische Staat.  Belgacom was mede verantwoordelijk voor de moord op Gina Pardaens (zaak Manuel Schadwald) doordat zij de telefoonproblemen van Gina eindeloos liet aanslepen en niets deed toen Gina haar vroeg om te achterhalen wie haar voortdurend telefonisch met de dood bedreigde.

Het kan misschien allemaal toeval zijn maar het was uitgerekend premier Elio Di Rupo die destijds Minister voor Telecommunicatie was, die het samenwerkingscontract van de internetproviders (zoals Skynet) met justitie tekende. Deze samenwerkingsoveréénkomst laat ondermeer toe dat de Belgische justitie de versleuteling van bepaalde blogs en websites kan eisen, zoals vroeger reeds gebeurde met onze skynetblogs ‘Klachten Justitie’ en ‘Doofpot Justitie’.

In 2007 eiste de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a) dat de Werkgroep Morkhoven uit de zoekresultaten van de zoekrobot Metatele zou geschrapt worden (wat gebeurde). Eén van haar vrienden begon vervolgens met een bijzonder provocerende campagne op zijn blog waarin hij Marcel, die toen reeds enkele jaren het slachtoffer was van een smerige media-campagne, voortdurend omschreef als een ‘vuile pedofiel die moest gecastreerd worden’. Op onze vraag waarom hij niets zei over het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en Victor V’s processen-verbaal aangaande zedenfeiten met jongetjes, antwoordde hij niet.
Toen we hierover vervolgens op onze skynetblogs verslag uitbrachten, diende de man onmiddellijk een klacht in wegens de ‘schending van de privacy’. Het was toen dat Skynet verschillende blogs, waaronder onze bijzonder populaire blog ‘Doofpot Justitie’, zonder pardon en zonder rekening te houden met onze argumenten, versleutelde.

Els Van Eeckhaut, een dochter van de gekende strafpleiter (en ex-raadslid van de Stad Gent) Piet Van Eeckhaut (sp.a), is vanzelfsprekend goed bekend met de Gentse justitie die, na de onthulling van het zogeheten Temse-Madeira-netwerk, Marcel als een crimineel behandelde en hem zelfs enkele maanden lieten opsluiten.
Van Eeckhaut werkte op het kabinet van de Vlaamse minister van Energie en Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) die, zoals reeds vermeld, onze klacht inzake het geknoei met sociale woningen en de bijzondere merkwaardige uitdrijvingen van Marcel en diens vrienden, ononderzocht liet.
Zij stond met Van den Bossche een paar keren samen op de sp.a-verkiezingslijsten te Gent.
Misschien hoopt zij, zoals Victor V., op een politieke bliksemcarrière binnen de sp.a.
Van Eeckhaut’s vriend is op zijn beurt dan weer goed bevriend met diegene die de skynetblogs heeft ontworpen.

Alhoewel de kopstukken van de andere politieke partijen, zoals oud-justitieminister Verwilghen (vlaamse liberalen), oud-justitieminister L. Onkelinx (Parti Socialiste), de oud-justitieministers Van Deurzen en De Clerck (christen-democraten) en justitieminister A. Turtelboom (vlaamse liberalen), de kinderpornozaak Zandvoort zonder enige schroom hielpen dichtdekken, heeft de sp.a wel een zeer aktieve rol gespeeld in heel deze doofpotaffaire.
Victor V. werd op alle mogelijke manieren politiek gesteund en benoemd om Marcel het zwijgen op te leggen.
Na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid in 2006 (een jaar na zijn klacht tegen Marcel), werd hij zelfs tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor de Veiligheid en Politie benoemd.
Tja, de veiligheid komt op de eerste plaats natuurlijk, zeker als er kinderen bij betrokken zijn…

Victor V. vertegenwoordigt het stadje Herentals nu in twee intercommunales en is bestuurslid van de politieraad van de regio Neteland, een overkoepelend politieorgaan dat door Jan Peeters wordt voorgezeten.

De sp.a heeft veel weg van een misdaadsyndicaat.
Toen onze blogs werden versleuteld, probeerde Victor V. de oudste minderjarige kleindochter van Marcel met sms-berichtjes om te kopen en vervolgens te bedreigen. Die sms-jes werd uitgeprint en toegevoegd aan de bij de politie neergelegde klachten.
In het verleden werden onze klachten echter nooit onderzocht en behandeld.
Gezien Jan Peeters en Victor V. in alle politieorganen inzake Veiligheid en Politie zetelen, zullen zij zonder twijfel opnieuw worden geklasseerd.
Bovendien heeft justitieminister Turtelboom procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout, waar dat Marcel jarenlang werd vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort dichtgedekt werd, tot kabinetschef benoemd.
De Belgische overheid die de geörganiseerde criminaliteit zou moeten bestrijden, staat misschien aan het hoofd van de geörganiseerde criminaliteit waardoor alle zware strafbare feiten worden dichtgedekt en men de blogs van klokkenluiders versleutelt en van het internet doet verdwijnen.
Vandaar dat de uitspraken van justitieminister Turtelboom ‘ik wil een magistratuur zonder de minste schijn van partijdigheid’ en ‘de kleinste misdaad mag niet onbestraft blijven’, ridicuul en ongeloofwaardig overkomen.

We verwachten weinig van de Ombudsdienst Telecommunicatie (met zetel in Sint-Gillis, Brussel) die onze klacht plots ontvankelijk verklaarde, nadat de politie van Sint-Gillis weigerde om onze klacht terzake te noteren en we een afspraak maakten met burgemeester C. Piqué (Parti Socialiste) van Sint-Gillis, die, zoals Jan Peeters in Herentals, tevens aan het hoofd staat van de politie.
Al de klachten die we bij Vlaamse, federale of andere ombudsdiensten hebben ingediend, werden soms na maandenlang afwachten, ofwel afgewezen ofwel eerst ‘ontvankelijk’ en nadien ‘ontvankelijk doch ongegrond’ verklaard, zodat ik mij begin af te vragen of al die ombudsdiensten niet bedoeld zijn om wantoestanden op een trage manier dicht te dekken.
We hebben ons destijds met een schrijven tot de federale ombudsman gericht in verband met de willekeurige sancties en folterpraktijken waarvan Marcel en andere gevangenen het slachtoffer waren.
We ontvingen eerst een mooie brief waarin stond dat het ‘de bevoegdheid was van de federale ombudsdienst om deze klachten te behandelen’ en dat men er ‘dringend werk van zou maken’. Maar enkele weken later kregen we juist het tegenovergestelde te horen en ontvingen we zelfs geen antwoord meer. Dat kwam omdat men die zaak, na overleg met de politieke overheden, gewoon wilde dichtdekken.

De meeste ombudsmannen werden politiek benoemd.
Het heeft, als gevolg van politieke touwtrekkerij, bijvoorbeeld jaren geduurd vooraléér er een ombudsman Energie werd aangesteld. En nu hij er eindelijk is, treedt hij zelfs niet op als klanten van energieleveranciers, zoals Electrabel, een klacht indienen aangaande de onverklaarbare facturen die zij gedwongen zijn om te betalen omdat Electrabel met een gerechtsdeurwaarder dreigt en hun gas en electriciteit zegt af te zullen sluiten.
Op onze blog ‘Klachten Electrabel’ hebben we al deze klachten verzameld en er zijn honderden getuigenissen van slachtoffers op weer te vinden.
We volgden het dossier ‘Electrabel/Suez’ ook politiek op.
In plaats van naar een oplossing te zoeken en aan een verbetering van ons systeem te werken, versleutelt men onze blogs en laat men ze van het internet verdwijnen.
Dat maakt deel uit van de thans heersende politiek.

Het is goed dat Argusoog zoveel aandacht besteedt aan de internetcensuur zoals die in Amerika, en nu ook in Europa, met alle beschikbare middelen wordt gevoerd en waarvoor er zelfs speciale wetten worden uitgevaardigd.
De toekomst van het internet ziet er immers niet al te rooskleurig uit.
Terwijl we door de massamedia dagelijks met Amerikaanse (en Europese) oorlogspropaganda worden gebombardeerd en het internet aan banden wordt gelegd, voert het Amerikaanse en Europese militair-industriele complex (wapenhandel, petroleum) een ongenadige oorlog om het Midden-Oosten te ‘hertekenen’ en de wereld te veroveren. En dit gaat ten koste van de burger die zich hier en daar wel verzet maar die, hoe langer hoe meer, onderdrukt wordt.

Dat was het zo ongeveer.

Bedankt voor je brief.

Jan

PS. Je mag mijn antwoord gerust publiceren want dat doe ik zelf ook, zonder je te vernoemen

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Persvrijheid in Internetcensuur: Ongewenste blogs worden afgegrendeld

 1. kruitvat zegt:

  UPDATE, 17 januari 2013

  In bijlage publiceren we een korte lijst waarop het percentage bezoekers per land voor de blog werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be is te zien. De gegevens dateren van vandaag.

  Zoals men weet, werd de blog Werkgroep Morkhoven, tesamen met een 20-tal andere blogs van de Werkgroep Morkhoven rond mensenrechten, rechten van gevangenen, Fortisgate, Electrabel enzoverder, op 20.12.2012 door de Belgische Staat versleuteld.
  De provider Skynet maakt immers deel uit van Belgisch grootste Telecommunicatiemaatschappij Belgacom die voor 53% in handen is van de Belgische Staat. En in 2005 verklaarde de Herentalse burgemeester en sp.a-kamerlid Jan Peeters die in de jaren ’90 Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid was, zich akkoord met een petitie van de genaamde Victor V. waarin de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet werd geëist.

  Victor V. is de halfbroer van Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem. Hij verklaarde 10 jaar geleden in een verhaal tegenover de krant ‘Het Nieuwsblad’ dat hij 30 jaar voordien ‘door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was geworden’ terwijl er over hem zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes bestaan.
  In 2006 werd hij, dank zij de media-steun voor zijn beschuldigingen tegen de ‘pedofiel Marcel Vervloesem en dank zij de steun van de sp.a en Peeters, gemeenteraadslid.
  Onmiddellijk daarop werd hij tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd, wat gezien het feit dat Victor V. bijna analfabeet is, nogmaals in de richting van de Belgische Staatsveiligheid en het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort wijst.

  Victor V. trachtte op 17.12.2012, dat is welgeteld drie dagen voor de versleuteling van de skynetblogs), het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem om te kopen en bedreigde haar met de dood omdat zij niet op zijn voorstellen wenste in te gaan.
  Niettegenstaande er terzake klacht werd neergelegd bij de Herentalse politie, werd Victor V. niet opgepakt voor verhoor waardoor de doodsbedreigingen 3 weken lang bleven duren en er zelfs een aanslag op Marcel Vervloemsen’s dochter werd gepleegd.

  De genaamde Ronny Geens, Hoofdcommissaris van de Herentalse politie die goed bekend is met Victor V., wenste van de aanslag geen proces-verbaal op te maken ‘omdat de nummerplaat van de voor de aanslag gebruikte auto niet was genoteerd’.

  De Werkgroep Morkhoven diende hiervoor inmiddels een klacht in bij Minister A. Turtelboom (Justitie) die begin vorig jaar reeds werd ingelicht over doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s kleindochtertje en die misschien hoopt dat, met de versleuteling van de blogs, de gepubliceerde brieven terzake, zonder een spoor achter te laten, van het internet verdwijnen.

  Er werd ook terzake klacht ingediend bij Minister J. Milquet (Binnenlandse Zaken).
  Maar beide ministers vonden het tot nogtoe niet nodig om op de klachtbrieven te antwoorden, wat als een schuldig verzuim of zelfs als medeplichtigheid kan beschouwd worden gezien de genoemde ministers politiek verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de politiediensten en de Justitie en er hier sprake is van een ernstige misdaad.

  De Werkgroep richtte zich vanwege de versleuteling van haar blogs ook tot de Skynet Klantendienst die niet wenste te antwoorden waardoor de Werkgroep zich verplicht zag om zich met een klacht tot de Ombudsman Telecommunicatie te richten die de klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde, wat echter niet wegneemt dat de geblokkeerde webpagina’s van de blogs, langzaam maar zeker van het internet verdwijnen.

  Gisteren schreef de Werkgroep Morkhoven een klachtbrief naar de Brusselse Minister-President Charles Picqué die ook burgemeester van Sint-Gillis is, nadat de politie van Sint-Gillis weigerde om een verklaring in verband met het versleutelen van de blogs en de misdadige achtergrond, wenste op te nemen.

  De politie van Sint-Gillis noteerde een tweetal jaren geleden wél de klachten van de Morkhoven-bestuurders inzake de telefonische en schriftelijke doodsbedreigingen die zij, vlak na de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem, ontvingen.

  ===
  Percentage bezoekers per land van de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’:

  France 27.1
  Belgium 24.9
  Netherlands 4.7
  United States 3.9
  China 3.5
  Germany 3.4
  Turkey 3.2
  Madagascar 2.6
  Burkina Faso 2.5
  Niger 2

  http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/

 2. kruitvat zegt:

  Uit het door Skynet versleutelde Morkhoven-archief:

  Zaak Marcel Vervloesem: Klacht bij Comité P

  Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven diende een klacht in bij het Comité P, de parlementaire instelling die belast is met het toezicht en de controle op de politie.

  Hij stelt zich namelijk ernstige vragen bij het ‘onderzoek’ van de Herentalse rechercheurs Wim G. en Peter S. in de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem.

  De voornoemde rechercheurs hielden ondermeer geen rekening met VICTOR Vervloesem die in september 1998 zijn halfbroer Marcel via een interview met Gazet van Antwerpen van ‘zedenfeiten’ beschuldigde. Kort nadien organiseerde hij enkele persconferenties waarbij 9 criminelen met tranen in de ogen voor de VTM-camera vertelden op welke ‘gruwelijke wijze zij in hun jeugd door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden’.

  Eén van deze criminelen betreft een zekere Giovanni V.D.V., alias ‘Rosse Gie’, die als leider van de Morkhovense bende ‘Bende van de Rosse Gie’, al verschillende zware veroordelingen opliep en achter de tralies belandde. Over de ‘Bende van de Rosse Gie’ verscheen er ook een artikel in de Gazet van Antwerpen van woensdag 22 december 2004:

  Bende van ‘Rosse Guy’ zit achter de tralies

  Gazet van Antwerpen – Kempen – woensdag 22 december 2004

  De recherche van de politie Neteland heeft vijf criminelen opgepakt. Twee van hen maakten zich eind november schuldig aan de overval op een krantenwinkel in Olen. ‘We moesten van Rosse Guy’, gaven ze als excuus.

  Morkhoven

  Het dorpje Morkhoven (Herentals) werkt zich nogmaals in het nieuws. De recherche van de politie Neteland hield vorige week grote schoonmaak in de wijk Koninkrijk. De politie pakte vijf mannen op: Stefan D. (19), Jan C. (23), Jelle L. (23), Steven VDV (29) en Giovanni VDV (30) alias Rosse Guy.Ze verbleven allemaal in de wijk Koninkrijk en waren drugsgebruikers.

  Stefan D. en Jan C. overvielen op 2 november een krantenwinkel in de Bulestraat in Olen. Ze gingen aan de haal met geld, sigaretten en krabbiljetten. Blijkbaar vielen de twee in de prijzen. Ze boden zich een paar dagen later met winnende krabbiljetten aan in een winkel in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg). Maar het feestje ging niet door omdat de Nationale Loterij de biljetten had geblokkeerd.

  Bekentenissen

  Een anonieme tip leidde de speurders naar de twee overvallers. De politie pakte hen op en het duo ging vrijwel onmiddellijk over tot bekentenissen. Meer nog, de twee gaven nog andere feiten toe en praatten drie anderen aan de galg. Eind september duwden ze een revolver onder de neus van een man die net geld had gehaald uit een automaat in de buurt van de Grote Markt in Herentals. Ze pleegden ook een zware diefstal in een winkel van materiaal voor sportvissers in Nijlen.

  Als excuus voor de overvallen wezen de daders naar Rosse Guy. Die dwong hen om de feiten te plegen. De man is geen onbekende van het gerecht. Hij liep al drie zware straffen op voor geweldpleging, afpersing en drugs. Tot zijn bende behoren was geen pretje. Als hij geld nodig had, pakte hij een van zijn vrienden bij de kraag, deelde wat klappen uit en eiste geld. In dit dossier wordt hij verdacht van slagen en verwondingen aan Stefan D., afpersing en diefstal met geweld. AK

  De rechercheurs van de Politie Neteland (Herentals) die het onderzoek naar de Bende van de Rosse Gie voerden en die een maand geleden drie 13-jarigen oppakten die Marcel Vervloesem opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigden, legden echter geen verband tussen beide dossiers. De drie knapen maken namelijk deel deel uit van hetzelfde drugsmilieu als de Bende van Rosse Gie. Stefan D. van de Morkhovense bende kwam regelmatig bij de vader van één van de knapen thuis en verhandelde daar drugs. Op die manier geraakten ook de genoemde knapen aan drugs.

  Stefan D. wist af van het plan om Marcel Vervloesem in discrediet te brengen. In een brief die hij vanuit de gevangenis naar Marcel Vervloesem schreef, zei hij dat de klachten tegen Marcel Vervloesem ‘opgezet spel waren’ en dat Luc V., de vader van de 13-jarige Ruben, zijn zoon en zijn vriendjes had aangeraden om Marcel Vervloesem van ‘sexueel misbruik’ te beschuldigen indien zij door hun drugs problemen zouden krijgen met de politie. Zij moesten Marcel Vervloesem op dezelfde manier aanklagen als ‘Rosse Gie’ en enkele bendeleden dit in 1998 onder leiding van VICTOR Vervloesem met sukses hadden gedaan. Dit was niet alleen de ideale manier om aan een veroordeling te ontsnappen maar daarmee konden Rosse Gie en zijn kornuiten ook aan de leugendetectortest ontsnappen waartoe de Turnhoutse strafrechter François Caers op 14.2.05 in de zaak Marcel Vervloesem had beslist.

  Een ander opvallend feit waarmee de Herentalse speurders geen rekening hielden, is de gewapende roofoverval waardoor twee van de drie 13-jarige knapen in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse werden geplaatst. De derde knaap was vermoedelijk bij deze roofoverval betrokken.

  Gebeurde deze roofoverval misschien met hetzelfde wapen waarmee de voornoemde bendeleden ook de straatroof in Herentals pleegden ? Wordt het geen tijd dat deze zaak tot op het bot onderzocht wordt ?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s